EU projekti - Program razvoja podeželja, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja


Projekt Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev


Občina Laško je bila 4. aprila s strani LAS Raznolikost podeželja seznanjena, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobrila vlogo Občine Laško za izvedbo operacije Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev. V projektu sodelujejo Občina Laško kot vodilni partner in partnerji: Čebelarsko društvo Laško, Zavod STIK Laško, Thermana Laško, d. d., in Šola za hortikulturo in vizualno umetnost. Vrednost projekta je ocenjena na 44.501,43€, od tega znaša sofinanciranje  iz EKSRP 33.046,88€. V okviru projekta se bodo izvedle naslednje aktivnosti … 

V prvem sklopu so zajeta predavanja in delavnice za osveščanje in izobraževanje različnih ciljnih skupin (tudi ranljive skupine – otroci, osebe s posebnimi potrebami, starejši, ženske, nezaposleni; tu se kaže tudi socialna vzdržnost operacije).  Oblikovani bodo interpretacijski izobraževalno-doživljajski moduli zelenega turizma ter izdelana dva inovativna e-priročnika, ki bosta prispevala k zagotovitvi okoljske trajnosti.  Izvedene bodo promocijske aktivnosti (okrogla miza, tiskovna konferenca, spletna podstran, video filmi, panoji, letaki, darilca …).

Drugi sklop vključuje dopolnitev in nadgradnjo vsebin obstoječega Vrta medovitih rastlin v inovativni Tematski park gojenih in prostorastočih medovitih rastlin (zasaditev avtohtonih medovitih rastlin, tipne table dostopne vsem, inovativni ugankarski panoji kot učilnica v naravi in razširitev spoznavanja čebeljih paš na obstoječa drevesa v parku – ciljne skupine so otroci, družine z otroki in osebe s posebnimi potrebami ter širša javnost). 

Tretji sklop predvideva ureditev Čebelarskega centra v Laškem, kjer bi se izvajale aktivnosti ČD Laško in izobraževalni turistični programi po načelih sodobnih interpretacijskih praks (multivizija, touch-screen, multifunkcijski interpretacijski panoji).

Povezave:


Fitness na prostem na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega


Občina Laško je v februarju 2017 podala vlogo na javni poziv LAS Raznolikost podeželja, s projektom Fitness na prostem na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega. Partnerja v projektu sta Thermana d.d. in Turistično društvo Laško, ki sta aktivno sodelovala pri pripravi, izvedbi in nadaljevanju projekta, prav tako pa zagotavljala svoj delež sredstev. Konec leta 2017 je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja projekt odobrila. Celotna vrednost projekta znaša 43.718 EUR. Sofinanciranje operacije je predvideno iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v višini 30.659 EUR. 

Predmet operacije je postavitev fitnessa na prostem, kar je zagotovilo ustrezno infrastrukturo za izboljšanje kakovosti življenja občanov in razvitosti območja, prav tako pa obogatilo turistično in športno ponudbo. Občane, prebivalce območja LAS in druge obiskovalce smo in še bomo informirali, ozaveščali in spodbudili k aktivnejšemu preživljanju prostega časa, vzdrževanju telesne kondicije in razvijanju pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja. 

V okviru projekta je bil urejen fitnes center na prostem v Laškem, in sicer na dveh lokacijah: na levem bregu Savinje pri mostu do Thermane in v Zdraviliškem parku, v neposredni bližini kompleksa otroških igral. Lokaciji sta povezani v pot rekreacije in zdravja, ob kateri se izvajajo aktivnosti rekreacije. Fitness center je opremljen s pozdravno tablo z zemljevidom poti, predstavitvijo aktivnosti in navodili. Za namen predstavitve je bilo izdano promocijsko gradivo, po ureditvi fitness centra na prostem pa je bila v sklopu promocije otvoritve organizirana brezplačna vadba za občane in ostale turiste.


Občina Laško in partnerja v projektu - Thermana d. d. in Turistično društvo Laško so aktivnosti v okviru operacije izvajali v prvi polovici leta 2018.

V okviru operacije so bile izvedene vse predvidene aktivnosti:
nakup in postavitev fitness naprav s pozdravno tablo,
ureditev podlage in okolice za varno vadbo,
izdelava promocijskega materiala in oglaševanje,
organizirana vadba za občane, prebivalce območja LAS in ostale turiste.
Z operacijo smo dosegli vse predvidene kazalnike: 
število izvedenih operacij – 1.
ureditev fitness centra na prostem v Laškem – 1,
izdano promocijsko gradivo – 3.000 kom,
izvedba organizirane vadbe na prostem – 10 x.

V okviru projekta se je izvedla ureditev fitness centra na prostem v Laškem na dveh lokacijah: na levem bregu Savinje pri mostu do Thermane Laško in na začetku zdraviliškega parka.Fitness naprave je dobavilo podjetje Imex Trade d.o.o. iz Trzina, gradbena dela za postavitev fitness naprav pa je izvajalo Javno podjetje Komunala Laško. 


 
Slika: Fitnes na prostem na levem bregu Savinje - ob Mostu želja pri hotelu Thermana Park Laško


Slika: Fitnes na prostem v Zdraviliškem parku - v bližini Grajskih igral