080 81 19 | | E-obveščanje

O podjetju

Skrivnostna moč laških termalnih vrelcev je bila poznana že starim Rimljanom in skozi leta, se je zdravilišče razvilo v enega najsodobnejših centrov zdravstvenega in wellness turizma v Sloveniji. Naša termalna voda in strokovno znanje naših zaposlenih, sta številnim ljudem pomagala vzpostaviti zdravje in ohraniti dobro počutje in to počnemo že dobrih 160 let.

Podatki

Podatki

Podatki družbe in vodstvo

Družba: Thermana, d. d., družba dobrega počutja
Naslov: Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenija
Kontakt: 03 423 2000 (centrala), 03 423 2300 (tajništvo)
Fax: 03 423 2400
Email:
Spletna stran: www.thermana.si
Davčna številka: SI 64654745
Matična številka: 5053854
Osnovni kapital: 12.000.225,00 €
Register: Thermana, d. d., je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju, pod št. reg. vl.: 1/00096/00
Predsednik nadzornega sveta: g. Damjan Belič
Transakcijski račun: SI 56 0510 0801 2278 931 (Abanka, d. d.)

Uprava podjetja:

Mojca Leskovar, članica uprave
T: 03 423 2300
E:


Vodstvo podjetja:

Katica Škrinjar, vodja trženja
T: 03 423 2071
E:


Nataša Tomić, vodja računovodstva in financ
T: 03 423 2080
E:


Jernej Gostečnik, vodja službe za organizacijo in informatiko
T: 03 734 8990
E:


Tatjana Klinar, vodja gostinstva
T: 03 734 8988
E:


Aleksandra Kok, vodja kadrov in pravne varnosti
E: 03 734 8980
M:


Janja Podkoritnik Kamenšek, vodja Doma starejših
T: 03 734 5320
E:


Metka Krivec, vodja programa hotelirstvo in M.I.C.E.
T: 03 423 2484
E:

Matej Leskovšek, vodja tehničnih služb
T: 03 734 5555
E:


 

Delničarji

Seznanitev s potekom revidiranja Letnega poročila za 2013

OBVESTILO - PDF (379 KB)

Poročilo uprave in poročilo nadzornega sveta družbe Thermana Laško.

Dokumenti v PDF obliki:

Poročilo o delu nadzornega sveta

Poročilo o delu uprave.

V skladu z določili 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI; Uradni list RS, št. 67/2007, s spremembami in dopolnitvami) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 106/2007 in 33/2008) družba Thermana, d. d., Zdraviliška c. 6, 3270 Laško, objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev: Družba Thermana, d. d., je kot izdajatelj delnic z oznako ZDLR dne 2. 1. 2014 prejela Obvestilo o spremembi pomembnega deleža od Nove ljubljanske banke, d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju NLB d.d.). Iz obvestila izhaja, da je NLB, d. d., dne 20. 12. 2013 na Družbo za upravljanje terjatev bank prenesla 663.334 delnic z oznako ZDLR, kar predstavlja 21,21 % vseh delnic ZDLR. Po navedenem prenosu NLB, d. d. nima več v lasti delnic družbe Thermana, d. d.

To obvestilo bo na spletnih straneh družbe Thermana, d. d., objavljeno za obdobje najmanj petih let od dneva objave.

Laško, dne 3. 1. 2014

Thermana, d. d.

Uprava družbe

Priloga: Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo družbe Thermana d.d. je skrb za zdravje in dobro počutje gostov.

Thermana, d. d., Laško kot družba dobrega počutja želi postati vodilni ponudnik storitev in programov za kvaliteten in zdrav načina življenja.
Kot zdravilišče, ki pomaga gibalno oviranim osebam, želi ostati vodilno v Sloveniji in prepoznavno v tujini in postati prva izbira gostom, ki potrebujejo zdravljenje na področju nevrološke in lokomotorne rehabilitacije. Na področju kongresne ponudbe, športnega turizma in družinskih počitnic želimo biti prva izbira po mnenju gostov in organizatorjev dogodkov, potovanj. Kot izvajalec storitev institucionalnega varstva starejših želimo postati vodilni ponudnik v regiji, ki bo prepoznaven po najvišji kvaliteti storitev, strokovnosti osebja in domačnosti bivanja.

Vrednote družbe Thermana d.d. so skrb za zdravje, inovativnost, partnerstvo, odličnost in strokovnost ter poštenost.
 

Svojo poslovno strategijo uveljavlja skozi naslednje programe:

 • medicinski programi, ki zajemajo: osnovno zdravstvo, specialistično ambulantno dejavnost, preventivo, medicinsko rehabilitacijo in obnovitveno rehabilitacijo,
 • kopališki in wellness programi,
 • oskrba starejših,
 • poslovni, kongresni in seminarski turizem,
 • turistično izhodišče za spoznavanje Slovenije,
 • druge programe hotelirstva, gostinstva in turizma.

Programi predstavljajo tržno zanimiva strokovna področja, v okviru katerih nastajajo, se oblikujejo in razvijajo posamezne storitve, katerih izvajanje se zagotavlja v posamezni organizacijski enoti. Programski vodje opravljajo tudi nadzor nad kakovostjo izvajanja storitev. Do imenovanja programskih vodij opravljajo naloge oblikovanja programov in koordinacijo izvajanja v profitnih centrih za to pooblaščeni vodje profitnih enot.

Organizacijske enote se oblikujejo kot profitni centri in profitne enote s samostojnim obračunom uspešnosti poslovanja. V okviru profitnih enot se organizirajo ožje delovne enote in delovna mesta.

Thermana, d. d., oblikuje naslednje tri profitne centre:
Poslovni smoter podjetja je v kvaliteti opravljanja storitev, ki zagotavlja zadovoljstvo gostov, zaposlenih, uprave in lastnikov, kar se kaže v gospodarski in socialni rasti, ugledu podjetja, donosu kapitala in se realizira skozi temeljne poslovne cilje podjetja.

Zdravilišče Laško z enotami: medicina, wellness, hotel in gostinstvo.
Thermana Park z enotami: termalni center, wellness-spa, hotel, gostinstvo in kongres.
Dom starejših Laško z enotami: dom, oskrbovana stanovanja.
 

Prenesite si Etični kodeks Thermane Laško

Prenesite si pojasnila glede Kodeksa korporativnega upravljanja družb

Zgodovina

Laški trg bi verjetno še dolgo ostal odročen in dremav, če ne bi dunajski načrtovalci železne ceste Dunaj-Trst začrtali ravno po tej ozki dolini. Razlog, zakaj je železnica namesto čez Trojane krenila čez Laško in naprej skozi Zasavje, je bil preprost – premogovniki in premog, ki je bil vir gospodarskega razvoja in »gorivo« za železnico.

V Laškem so ljudje dolgo vedeli za izvirke tople vode. Med grmičevjem, trstičjem in močvirsko travo je sneg vedno najprej skopnel. Domačini so izvirke iskali, jih poglabljali, utrjevali, a muhasta in pogosto poplavna Savinja jih je vedno znova zasipavala.

Poleg rehabilitacijske usmeritve zdravilišča je slednje postajalo vse bolj odprto tudi za zunanje goste, ki so v Laško prišli na oddih. Med leti 1995 in 1998 je potekala transformacija podjetja iz javne ustanove v družbo z omejeno odgovornostjo in v tem času je sledila tudi modernizacija na področju medicine. Leta 1998 se je podjetje prestrukturiralo v delniško družbo.

Leta 2006 se je pričela gradnja novega in modernega objekta v več fazah, ki so vključevale moderni termalni in wellness center s stekleno kupolo, nadstandardni hotel s 188 sobami in moderni kongresni center, s katerim se je l. 2010 zaključila zadnja faza. Leta 2008 je podjetje zaradi svoje spremenjene podobe in obogatene wellness ponudbe zamenjalo ime in Zdravilišče Laško, d. d., spremenilo v Thermana, d. d.

Družba Thermana, d. d., je danes s svojo bogato tradicijo eno pomembnejših slovenskih zdravilišč in turistični center, ki šteje skoraj 500 zaposlenih in v svoji ponudbi uveljavlja kakovost bivanja in kulturo zdravega načina življenja za vse generacije.

 • Z velikim zanosom se je laških toplih izvirkov, ki jih je našel zaradi gradbene napake, lotil avstrijski inženir Leopold Rödel, ki je vodil gradnjo železniške proge od Celja do Laškega. Izvirki mu niso dali miru, laški župan Karel Valentinič je v njegovih načrtih začutil moč uresničenja in z občinama Laški trg in sv. Krištof je Rödel 15. septembra 1852 sklenil kupno pogodbo ter se v njej zavezal, da bo v treh letih zgradil kopališče. Za zemljišče je plačal 600 goldinarjev, hkrati pa domačinom za vselej priznal služnostno pravico do kopanja po znižanih pristojbinah, za katero so se v kasnejših letih še večkrat borili.
   
 • Leta 1853 so odprli zidan kopališki bazen, ki je bil med takratnimi bazeni v štajerski deželi, nemškem in slovenskem delu, največji. Zgradil je obrambne nasipe proti poplavam, zasadil cvetne grede in drevesni park ter pridobil pravico, da se kopališče ponaša s cesarjevim imenom. 1. maja 1854 je bilo kopališče Kaiser Franc Josephs – Bad tudi uradno odprto.
   
 • Dr. Lorenz von Stein je kopališče kupil 1856/1857. Njegov cilj je bil v obetavne toplice pritegniti visoko družbeno smetano. Začel je s kopališkim parkom, v katerega je zasadil eksotično in avtohtono drevje, po zgledu dunajskih parkov je dal urediti senčne in sončne vrtove, ki jih je napolnil s številnimi kipi. Nadzidal je kopališko poslopje za tri nadstropja in v prizidku ustvaril Bidermajerjev salon. Ob Savinji je postavil lesena paviljona – enega za moške in drugega za ženske. V glavnem poslopju je med drugim uredil tudi vrhunski novosti tistega časa – telefon in telegraf.
   
 • Leta 1879 je zdravilišče kupil dunajski povzpetnik in navdušen športnik Teodor Gunkel, ki je s spretno reklamo laškemu zdravilišču hitro povrnil pojemajoči ugled. Posodobili so kopališke naprave in leta 1882 postavili prvo električno centralo na vodni pogon na slovenskih tleh. Povezal se je s tedanjim lastnikom pivovarne, ki je na njegovo pobudo pričela variti termalno pivo. Gostje zdravilišča so ga imenovali »sanitarno pivo« (»Sanitarbier«), ki naj bi bilo najboljše v tedanji Avstriji. Kot navdušen športnik je dal zgraditi večstezno kegljišče, teniški igrišči, omislil si je tudi takrat modni kriket. Zgradil je konjušnico z 12 konji, ki so jih gostje lahko tudi jezdili. Za svoje konje je zgradil tudi poseben bazen s termalno vodo, saj ni želel, da bi se konji ob kopanju v Savinji česa nalezli. Premogel je nekaj cirkuško izurjenih psov, ki so podnevi zabavali goste, ponoči pa čuvali zdraviliške stavbe. Gunkel si je močno želel, da bi cesarjevo zdravilišče obiskal sam Franc Jožef in tako je dal zgraditi cesarsko kopalno kabino, ki je imela na stropu zlato poslikan avstroogrski grb. Visokega gosta žal ni nikoli dočakala, danes pa si jo lahko ogledate pod steklenim pokrovom v zdraviliški kavarni.
   
 • Črni oblaki niso prišli zgolj nad Laško, temveč nad Evropo. Prva svetovna vojna je zaradi bližnjega balkanskega in soškega bojišča iz zdravilišča naredila vojaško bolnišnico. Park je postal vojaški tabor, dragocena drevesa so sekali za kurjavo. Dolgoprsti vojaki pa tudi domačini so zdravilišče povsem izropali. Ropanje se je nadaljevalo vse do leta 1921, ko je Hipotekarna banka kopališče prodala novim delničarjem – Karlovšku, Smrtniku in Robleku. Dokončali so obnovo in 1. julija 1923 so toplice ponovno in slovesno odprli. Zdravilišče Radio-Therme Laško, kot se je sedaj imenovalo, je sprejemalo bolnike zavarovance in tudi samoplačnike. Zdravilišče je dobilo nov cilj, kupili so medicinske aparate za hidroterapijo, medicinske kopeli in obsevanja.
   
 • Leta 1936 so popolnoma zajeli in izboljšali obstoječe vrelce. Kopali so kar pet metrov globoko in ugotovili, da prihaja voda iz globine vsaj 700 metrov, štirje termalni vrelci pa so v minuti izbrizgali povprečno 1000 litrov vode. V zdravilišču so si bolniki lajšali lažje težave, kot so revmatična obolenja, išijas, bolečine v mišičevju, obolenja dihalnih in prsnih organov, izčrpanost živčevja, ženske bolezni. Število pacientov je strmo naraščalo in premogli so kar trikrat več gostov kot Gunkel v najboljših časih.
   
 • Po drugi svetovni vojni so v zdravilišču zdravili partizanske ranjence in izčrpane povratnike z nemških bojišč. Leta 1953 je bil ustanovljen Zavod za rehabilitacijo invalidov. Prenovila se je stavba, obogatila oprema, uredila se je okolica in vse je bilo nared do leta 1954, ko so proslavili 100-letnico zdravilišča. Nadaljnji razvoj je sledil predvsem potrebam zdravstvene službe in je bil v veliki meri plod sodelovanja z ortopedsko, kasneje nevrološko, travmatološko in nevrokirurško kliniko v Ljubljani, regionalnimi bolnišnicami in zdravstvenimi domovi po vsej Sloveniji. Leta 1956 je bil za šefa zdravnika in direktorja imenovan dr. Barle – specialist za fizikalno medicino in rehabilitacijo, pod vodstvom katerega se je zdravilišče začelo vzpenjati. Glas o rehabilitacijskem zdravilišču se je močno širil in od leta 1955, ko je zavod sprejel 155 oskrbovancev, je ta številka do leta 1975 narasla na 3690. Leta 1976 je bila otvoritev novega zdraviliškega doma, laške terme pa so kmalu postale najnaprednejši zdraviliški objekt v Sloveniji.
   

Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja

Družba Thermana bo na tem mestu objavljala informacije javnega značaja v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ; Uradni lsit RS, št. 24/03 s sprem. in dopol.).

Ogled tabele z informacijami javnega značaja.

Ogled tabele z informacijami javnega značaja, ki se nanašajo na upravo in nadzorni svet.

Ogled obvestila uprave oz.pojasnila družbe Thermana, d. d., glede odstopanja od kodeksa

Novinarsko središče

SPOROČILO ZA MEDIJE, 19. 4. 2018

Nadzorni svet družbe Thermana d. d. se je včeraj, 18. aprila, sestal na redni aprilski seji, kjer je med drugim obravnaval tekoče poslovanje, potrditev revidiranega letnega poročila za leto 2017 in predlagan sporazum o prenehanju delovnega razmerja v družbi s strani dosedanjega predsednika uprave Sama Fakina.

Predsednik uprave družbe Thermana d.d. Samo Fakin je 5. aprila letos nadzornemu svetu podal predlog za sporazumno prenehanje mandata in s tem tudi zaposlitve na mestu predsednika uprave družbe. 
Nadzorni svet je na današnji seji sprejel predlog za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi Sama Fakina, ki mu je z današnjim dnem prenehal mandat predsednika uprave družbe Thermana d. d. Družba ima do nadaljnega enočlansko upravo, ki jo vodi Mojca Leskovar, dosedanja članica uprave. 

Na redni seji so nadzorniki potrdili tudi revidirano letno poročilo za leto 2017.
V letu 2017 je družba ustvarila 179.261 nočitev oz. 5% več kot v letu poprej. V strukturi so 45% nočitev opravili tuji gostje oz. 10% več kot leta 2016. 

V revidiranih računovodskih izkazih družba izkazuje 21.008.260,00 eur prihodkov, ki so v primerjavi z letom poprej porasli za 3%. Čisti poslovni izid (dobiček) znaša 1.166.512,00 eur in je za 22% večji kot leto poprej. Družba je dosegla 6,15% donosnost na kapital ter EBITDA v višini 4.174.073,00 EUR.

Leto 2017 je bilo uspešno leto tako z vidika poslovanja in ugodnih poslovnih rezultatov kot tudi z vidika investicij v posodobitev namestitvenih zmogljivosti v hotelu Zdravilišče.

Družba posluje uspešno tudi letos. V prvih treh mesecih letošnjega leta je družba realizirala 14.514 nočitev oz. 3% več kot v istem obdobju lani ter dosegla 68% zasedenost ležišč. Nočitev domačih gostov smo ustvarili 1% manj, na tujih trgih pa 9% več kot lani. Obisk bazenov se je v primerjavi z lanskim istim obdobjem povečal za 12%.

Z lepimi pozdravi,

Nina Pader Topole
Skrbnica prireditev in odnosov z javnostmi/Event & Public Relations Manager
T: +386 (0)3 423 2073,

SPOROČILO ZA MEDIJE, 14. 2. 2018

Spoštovani, posredujemo vam informacijo o 10. obletnici Termalnega Centra Thermana Park Laško. Za objavo se najlepše zahvaljujemo.

Thermana Laško v teh dneh praznuje 10 let delovanja Termalnega Centra, prepoznavnega po svoji stekleni in odpirajoči se stekleni kupoli. Otvoritev Termalnega Centra v obsegu 2200 kvadratnih metrov vodnih površin je bila 14. februarja 2008, in sicer kot prva v nizu otvoritev kompleksa Thermana Park, ki ji je sledila otvoritev Wellness Spa Centra, nato hotela Thermana Park **** superior. Leto kasneje se je gradnja zaključila z otvoritvijo Kongresnega centra Thermana Park Laško. Na tradiciji takratnih več kot 150 let delovanja je nekoč Zdravilišče Laško zaradi razširjene ponudbe dobilo novo ime - Thermana Laško, družba dobrega počutja. 

Družba Thermana d. d. se je v 10 letih uspela uveljaviti na domačem trgu kot tudi tujih turističnih trgih. Še vedno ostaja močna in prepoznavna po svojih medicinskih storitvah in fizioterapevtskih programih, obenem pa v svoji strukturi gostov beleži vse več družin, profesionalnih športnikov in kongresnih gostov. Thermana Laško je del destinacije Laško – sotočje dobrega, ki se ponaša z laskavim nazivom Eden – destinacija odličnosti, ki ga je Laško pridobilo v kategoriji dostopnega turizma. Je del Slovenia Green destinacije, ki podpira zeleni, trajnostno usmerjeni turizem. Je del kraja, ki je s strani Turistične zveze Slovenije večkrat prejelo priznanje za najlepše urejeni zdraviliški kraj v državi. Hotel Thermana Park Laško je prejemnik EU okoljske marjetice, Wellness Spa Center Thermana Park pa prejemnik prestižne nagrade European Health&Spa Award. Kongresni center Thermana Park se ponaša z nazivom Meeting star.

Družba Thermana, d. d., ki je po številu zaposlenih največji zaposlovalec v občini Laško, saj zaposluje slabih 500 ljudi, je po uspešni prisilni poravnavi v letu 2016 v večinski lasti DUTB. Sledi zavezam in ciljem, določenim z Načrtom finančnega prestrukturiranja. 

V letu 2017 je družba ustvarila 179.261 nočitev oz. 5% več kot v letu poprej. 45% nočitev so opravili tuji gostje oz. 10% več kot leta 2016.
Prihodki Thermane, d. d., znašajo 21 milijonov evrov, čisti poslovni izid (dobiček) pa je za 20% večji kot leto poprej in znaša 1.154.000 evrov. 

Z lepimi pozdravi,

Nina Pader Topole
Skrbnica prireditev in odnosov z javnostmi/Event & Public Relations Manager
T: +386 (0)3 423 2073,

THERMANA_Lasko_dopisan.pdf
Logotip Thermana Laško - Dopisan
THERMANA_Lasko_podpisan.pdf
Logotip Thermana Laško - Podpisan
THERMANA_Lasko_podpisanBel.pdf
Logotip Thermana Laško - Podpisan Bel tekst
logo_ZL_levo.pdf
Logotip Hotel Zdravilišle Laško - Dopisan
logo_dom_starejsih.pdf
Logotip Dom Starejših Laško
Thermana_Veda_lasko.pdf
Thermana&Veda Ayurveda Center - Podpisan
Thermana_Veda_lasko_dopisan.pdf
Thermana&Veda Ayurveda Center - Dopisan
ThermanaParkLaskoDopisan_Brez.pdf
Hotel Thermana Park Laško - Dopisan, brez podpisa
ThermanaParkLaskoDopisan_SLO_bel.pdf
Hotel Thermana Park Laško - Dopisan, bel
ThermanaParkLaskoPodpisan.pdf
Hotel Thermana Park Laško - Dopisan, siv
ThermanaParkLasko_BREZ_PODPISA_BEL.pdf
Hotel Thermana Park Laško - Podpisan
THERMANA_Lasko_dopisan.jpg
THERMANA_Lasko_podpisan.jpg
Letno-porocilo_2017.pdf
Letno poročilo 2017
Letno-porocilo_2016.pdf
Letno poročilo 2016
Letno-porocilo_2015.pdf
Letno poročilo 2015
Letno-porocilo_2014.pdf
Letno poročilo 2014
Letno-porocilo_2013.pdf
Letno poročilo 2013
Letno-porocilo_2012.pdf
Letno poročilo 2012
Letno-porocilo_2011.pdf
Letno poročilo 2011
Letno-porocilo_2010.pdf
Letno poročilo 2010
Letno-porocilo_2009.pdf
Letno poročilo 2009
Letno-porocilo_2008.pdf
Letno poročilo 2008
Letno-porocilo_2007.pdf
Letno poročilo 2007

Kontaktne osebe

REZERVACIJE

Nadja Ocvirk
vodja rezervacijske službe
03 734 5624,Hotelske rezervacije
03 423 2100/2200,Medicinske rezervacije
03 734 5772,


PRODAJA

Katica Škrinjar
vodja trženja 
03 423 2071,


Valerija Kufner
zdravstveni turizem, medicinski produkti in društva
03 734 5248,


Nina Vukšinič
italijanski trg
03 423 2076,


Katja Bračko
germanski trgi in Benelux
03 423 2074,


Robi Biderman
športni turizem
03 423 2072,


Maša Pliberšek
balkanski in rusko govoreči trgi, ostali tuji trgi
03 423 2072,


Breda Kolman
kongresni turizem
03 423 2007,


MARKETING

Blaž Kukovič
strokovni sodelavec v marketingu, digitalni marketing
03 423 2077,


Nina Pader Topole
skrbnica prireditev in odnosov z javnostmi
03 423 20 73,


KADRI IN PRAVNA VARNOST

Bojana Urankar
kadrovska služba
03 734 5116,


Mag. Aleš Bidar
pravnik
03 734 8920,


INFORMATIKA in VZDRŽEVANJE

Uroš Slapnik
informatik
03 734 8922,


Mihael Tot
informatik
03 734 8922,


Gregor Sevnik
vodja vzdrževanja
03 734 8950,


NABAVA

Simon Vrečko
nabavnik
03 734 5250,


MEDICINA IN FIZIOTERAPIJA

Slavka Topolić, dr.med
strokovni vodja medicine
03 734 5136,


Damjana Damiš
vodja zdravstvene nege
03 734 5710,


Polona Rozoničnik, dipl. fiziot.
vodja terapije
03 734 5142,


Zaposlimo

1. delovno mesto : dipl. FIZIOTERAPEVT PRIPRAVNIK
 
Čas zaposlitve:  določen čas - 6 mesecev
Poskusno delo:  2 meseca
Opis delovnega mesta:
 • izvajanje terapij.

2. delovno mesto : KUHAR IV. - v DOMU STAREJŠIH
Čas zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo:  2 meseca
Opis delovnega mesta:
 • pripravljanje in kuhanje,
 • delitev obrokov navadne in dietne hrane,
 • sodelovanje pri predpripravi živil,
 • naročanje in prevzemanje živil iz skladišča in od dobaviteljev v primeru odsotnosti vodje izmen.

3. delovno mesto : NATAKAR (2 osebi)
Čas zaposlitve:  6 mesecev (z možnostjo podlajšanja za nedoločen čas)
Poskusno delo:  2 meseca
Opis delovnega mesta:
 • opravljanje zelo zahtevnih del v enoti strežba,
 • priporočanje jedi in pijač,
 • sprotno evidentiranje prodaje jedi in pijač.
 
4. delovno mesto : KUHAR (2 osebi)
Čas zaposlitve: določen čas 6 mesecev (z možnostjo podaljšanja za neldoločen čas)
Poskusno delo: 2 meseca
Opis delovnega mesta: 
 • opravljanje pripravljalnih in zahtevnih del v kuhinji,
 • upoštevanje predpisanih normativov in kvalitete materialov za pripravo jedi in pijač,
 • sooblikovanje normativov in novih izdelkov v kuhinji,
 • priprava in prezentacija jedi pred gosti ,
 • občasno prodaja jedi gostom.
   
 
Za več informacij se lahko obrnete na kadrovsko službo:
Bojana Urankar
T: 03 734 51 16
E: V kolikor trenutno ni na voljo delovnega mesta, na katerega bi se želeli prijaviti, lahko svoj življenjepis kljub temu pošljete v našo kadrovsko službo. Vaš življenjepis bomo arhivirali in vas ob morebitni potrebi po novih zaposlitvah tudi kontaktirali.