03 423 2100 (namestitev) 03 734 89 00 (info. o bazenih) | | Prijava na e-novice

EU projekti - Program razvoja podeželja, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja


Projekt Večnamenske rekreacijske površine in trajnostna mobilnost  

 
Občina Laško je podala vlogo na javni poziv LAS Raznolikost podeželja, s projektom "Večnamenske rekreacijske površine in trajnostna mobilnost", s krajšim naslovom "Pumptrack in mobilnost".
 
Partnerji v projektu Občina Laško, Thermana d.d., Športno društvo Rečica in STIK Laško, so aktivno sodelovali pri izvedbi projekta, prav tako pa zagotavljali svoj delež sredstev.
 
Predmet operacije je ureditev večnamenskih rekreacijskih površin - Pumptracka (Koloparka) v Debru in ureditev postaje sistema izposoje javnih koles v Hudi jami v Rečici, kar bo zagotovilo ustrezno infrastrukturo za izboljšanje kakovosti življenja občanov in razvitosti območja, prav tako pa obogatilo turistično in športno ponudbo območja.  
 
Z operacijo stremimo k ciljem izboljšanja pogojev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja in razvitosti območja, primerljivega drugim regijah. Prav tako pa bomo s trajnostno mobilnostjo zagotovili ohranjanje ali izboljšanje stanja naravnega okolja in prilagajanja podnebnim spremembam.
 
V okviru operacije so izvedene naslednje aktivnosti:
  • ureditev Pumptracka (Koloparka) v Debru,
  • ureditev postaje sistema izposoje javnih koles v Hudi jami v Rečici,
  • izvedba prireditve,
  • promocija (izdelava promocijskega gradiva).
 
Z operacijo so bili doseženi naslednji kazalniki:
  • urejen Pumptrack – 1,
  • postaja sistema izposoje javnih koles – 1,
  • izvedena prireditev – 1,
  • izdano promocijsko gradivo – 1000 kom.
 
Pumptrack poligon (Kolopark)  je športni objekt sestavljen iz grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno celoto. Gre za sodobno, atraktivno in inovativno športno infrastrukturo. Vožnja je tiha in čista ter zato prijazna do okoliških prebivalcev. Edinstvena zasnova Pumptracka (koloparka) omogoča uporabo ne le s kolesi, temveč tudi s skiroji, rolkami, rolerji, poganjalci in celo invalidskimi vozički. Spodbuja aktivnost preživljanja prostega časa na prostem, spodbuja gibanje in motorično-gibalni razvoj vseh generacij na inovativen način, zato lahko postane medgeneracijsko stičišče za celo skupnost.
 
Sistem za izposojo javnih koles predstavlja mrežo postaj in prirejenih koles, ki uporabnikom omogoča izposojo koles in vračilo na drugi postaji znotraj sistema. Postaja sistema izposoje javnih koles v Rečici  vključuje 4 stojala, kontrolni sistem (terminal) in mobilno aplikacijo. V okviru operacije je izveden nakup 3 električnih koles. Postaja v Hudi jami bo dopolnitev že vzpostavljenega sistema izposoje javnih koles v Laškem, kar bo zagotovilo poenoten sistem ter s tem mobilnost in razvoj turizma.
 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je projekt odobrila. Vrednost celotnega izvedenega projekta vseh partnerjev, v okviru aktivnosti prijavljenega projekta, je znašala 68.200 EUR. Projekt Večnamenske rekreacijske površine in trajnostna mobilnost sofinancirata  Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020, v višini 45.068,00 EUR.
Izvajalec del ureditve Pumptrack poligona je bil Zavod Aliansa iz Ljubljane,  podizvajalec Franc Kokotec. Izvajalec del vzpostavitve sistema izposoje javnih koles v Rečici pa je bil Nomago d.o.o. Pri sami ureditvi humusiranja in polaganja travne ruše je sodelovalo tudi Športno društvo Rečica s svojimi člani v obliki prispevka v naravi, in na takšen način prispevali k uspešnosti projekta.

  

Uradna otvoritev obeh pridobitev v okviru projekta je bila v četrtek, 16. 9. 2021. Do otvoritve je bilo izdelano tudi promocijsko gradivo.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.
 
Projekt Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev


Občina Laško je bila 4. aprila s strani LAS Raznolikost podeželja seznanjena, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobrila vlogo Občine Laško za izvedbo operacije Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev. V projektu sodelujejo Občina Laško kot vodilni partner in partnerji: Čebelarsko društvo Laško, Zavod STIK Laško, Thermana Laško, d. d., in Šola za hortikulturo in vizualno umetnost. Vrednost projekta je ocenjena na 44.501,43€, od tega znaša sofinanciranje  iz EKSRP 33.046,88€. V okviru projekta se bodo izvedle naslednje aktivnosti … 

V prvem sklopu so zajeta predavanja in delavnice za osveščanje in izobraževanje različnih ciljnih skupin (tudi ranljive skupine – otroci, osebe s posebnimi potrebami, starejši, ženske, nezaposleni; tu se kaže tudi socialna vzdržnost operacije).  Oblikovani bodo interpretacijski izobraževalno-doživljajski moduli zelenega turizma ter izdelana dva inovativna e-priročnika, ki bosta prispevala k zagotovitvi okoljske trajnosti.  Izvedene bodo promocijske aktivnosti (okrogla miza, tiskovna konferenca, spletna podstran, video filmi, panoji, letaki, darilca …).

Drugi sklop vključuje dopolnitev in nadgradnjo vsebin obstoječega Vrta medovitih rastlin v inovativni Tematski park gojenih in prostorastočih medovitih rastlin (zasaditev avtohtonih medovitih rastlin, tipne table dostopne vsem, inovativni ugankarski panoji kot učilnica v naravi in razširitev spoznavanja čebeljih paš na obstoječa drevesa v parku – ciljne skupine so otroci, družine z otroki in osebe s posebnimi potrebami ter širša javnost). 

Tretji sklop predvideva ureditev Čebelarskega centra v Laškem, kjer bi se izvajale aktivnosti ČD Laško in izobraževalni turistični programi po načelih sodobnih interpretacijskih praks (multivizija, touch-screen, multifunkcijski interpretacijski panoji).

Povezave:


Fitness na prostem na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega


Občina Laško je v februarju 2017 podala vlogo na javni poziv LAS Raznolikost podeželja, s projektom Fitness na prostem na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega. Partnerja v projektu sta Thermana d.d. in Turistično društvo Laško, ki sta aktivno sodelovala pri pripravi, izvedbi in nadaljevanju projekta, prav tako pa zagotavljala svoj delež sredstev. Konec leta 2017 je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja projekt odobrila. Celotna vrednost projekta znaša 43.718 EUR. Sofinanciranje operacije je predvideno iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v višini 30.659 EUR. 

Predmet operacije je postavitev fitnessa na prostem, kar je zagotovilo ustrezno infrastrukturo za izboljšanje kakovosti življenja občanov in razvitosti območja, prav tako pa obogatilo turistično in športno ponudbo. Občane, prebivalce območja LAS in druge obiskovalce smo in še bomo informirali, ozaveščali in spodbudili k aktivnejšemu preživljanju prostega časa, vzdrževanju telesne kondicije in razvijanju pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja. 

V okviru projekta je bil urejen fitnes center na prostem v Laškem, in sicer na dveh lokacijah: na levem bregu Savinje pri mostu do Thermane in v Zdraviliškem parku, v neposredni bližini kompleksa otroških igral. Lokaciji sta povezani v pot rekreacije in zdravja, ob kateri se izvajajo aktivnosti rekreacije. Fitness center je opremljen s pozdravno tablo z zemljevidom poti, predstavitvijo aktivnosti in navodili. Za namen predstavitve je bilo izdano promocijsko gradivo, po ureditvi fitness centra na prostem pa je bila v sklopu promocije otvoritve organizirana brezplačna vadba za občane in ostale turiste.


Občina Laško in partnerja v projektu - Thermana d. d. in Turistično društvo Laško so aktivnosti v okviru operacije izvajali v prvi polovici leta 2018.

V okviru operacije so bile izvedene vse predvidene aktivnosti:
nakup in postavitev fitness naprav s pozdravno tablo,
ureditev podlage in okolice za varno vadbo,
izdelava promocijskega materiala in oglaševanje,
organizirana vadba za občane, prebivalce območja LAS in ostale turiste.
Z operacijo smo dosegli vse predvidene kazalnike: 
število izvedenih operacij – 1.
ureditev fitness centra na prostem v Laškem – 1,
izdano promocijsko gradivo – 3.000 kom,
izvedba organizirane vadbe na prostem – 10 x.

V okviru projekta se je izvedla ureditev fitness centra na prostem v Laškem na dveh lokacijah: na levem bregu Savinje pri mostu do Thermane Laško in na začetku zdraviliškega parka.Fitness naprave je dobavilo podjetje Imex Trade d.o.o. iz Trzina, gradbena dela za postavitev fitness naprav pa je izvajalo Javno podjetje Komunala Laško. 


 
Slika: Fitnes na prostem na levem bregu Savinje - ob Mostu želja pri hotelu Thermana Park Laško


Slika: Fitnes na prostem v Zdraviliškem parku - v bližini Grajskih igral