03 423 2100 (namestitev) 03 734 89 00 (info. o bazenih) | | Prijava na e-novice

Thermana Club

ZLATA KARTICA

Zlato kartico in z njo članstvo v Thermana clubu si lahko pridobi oseba, starejša od 15 let, ki pravilno izpolni pristopnico in poravna letno članarino v višini 40 €. Članarina se poravna pred koriščenjem članskih ugodnosti, velja eno leto od dneva vplačane članarine, ugodnosti pa veljajo takoj.

Posebne ugodnosti za imetnike Zlate kartice:

 • 10 % popusta na veljavne cene kopaliških storitev (popust velja na dan koriščenja storitev),
 • 5 % popusta na programe dobrega počutja in programe zdravja,
 • 10 % popusta na veljavne cene wellness in zdravstvenih storitev,
 • 10 % popusta na nakup storitvenih darilnih bonov,
 • 5 % popusta na gostinske storitve (ob enkratnem nakupu za najmanj 100 €).

Popusti se upoštevajo imetniku kartice in njegovim ožjim družinskim članom.
Dodatni popust iz naslova Thermana Club kartice ne velja na ekskluzivno ceno za bivanje in wellness storitve za člane kluba. Cena, ko jo gostje prejmejo ob koncu bonitetnega obdobja je končna cena, na katero dodatni popusti ne veljajo.

Ostale ugodnosti:

 • vsak nakup kopaliških, wellness ali hotelskih storitev iz rednega cenika prinaša bonus točke na vaši kartici,
 • možnost koriščenja posebnih ugodnosti za člane kluba,
 • prejemanje rednih informacij o programih in storitvah Thermane Laško,
 • možnost sodelovanja v nagradnih igrah,
 • letno srečanje imetnikov kartic.

IZDAJA KARTICE:
Izdajatelj Zlate kartice Thermana cluba je Thermana, d. d., družba dobrega počutja, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško (v nadaljevanju: Thermana, d. d.). Zlato kartico lahko pridobijo fizične osebe nad 15. letom starosti, ki pravilno izpolnijo obrazec za izdajo kartice. Za Zlato kartico je treba vsako leto plačati članarino, ki se določi v začetku vsakega koledarskega leta. Izdaja kartice pravnim osebam ni mogoča. Kartico lahko uporablja le njen imetnik in ni prenosljiva.

Kartico je mogoče pridobiti z oddajo pisne vloge na naslednjih prodajnih mestih Thermane, d. d.: na recepcijah hotelov Thermana Park Laško in Zdravilišče Laško, na recepciji Termalnega Centra Thermana Parka Laško, na kopališki recepciji hotela Zdravilišče Laško in na recepciji Wellness Spa Centra Thermana Parka Laško ali z oddajo vloge preko interneta. Imetnik kartice z oddajo popolne pisne vloge za izdajo kartice v Thermani, d. d., oziroma z oddajo popolne vloge za izdajo kartice prek interneta in z uporabo kartice sprejema splošne pogoje poslovanja s kartico.

UPORABA:
Imetnik kartice ob vsakem nakupu v Thermani, d. d., v vrednosti vsaj enega evra s predložitvijo kartice na blagajni in po uspešno izvedenem plačilu pridobi določeno število točk, ki mu prinašajo ugodnosti (točke se zbirajo pri nakupu storitev iz rednih cenikov kopališča, wellnessa in namestitve). Zbiranje točk in koriščenje ugodnosti sta mogoči samo s pravočasno predložitvijo kartice - pred plačilom opravljene storitve. Število pridobljenih točk je odvisno od vrednosti nakupa, in sicer za vsak dopolnjeni evro nakupa imetnik kartice prejme eno točko. Pridobljene točke se vpišejo v kartični sistem, ugodnosti pa se dodelijo ob koncu bonitetnega obdobja. Bonitetno obdobje je časovno omejeno na šest mesecev (od 1. decembra do 31. maja in od 1. junija do 30. novembra). Točkuje se vsak nakup nad 1 EUR. 1 EUR prinese 1 točko. Ob koncu vsakega obračunskega obdobja seštejemo vse nakupe in vam naložimo vrednost nagrade na vašo kartico. Uporabite jo lahko za katerokoli storitev Thermane Laško.

Število točk Bon v vrednosti
Do 99 točk Točke se prenesejo v naslednje obračunsko obdobje
Od 100 točk 2 % od vrednosti točk


Ugodnosti v obliki elektronskega bona je mogoče uveljaviti ob naslednjem nakupu do preteka bonitetnega obdobja. Ugodnosti, do katerih je imetnik kartice upravičen, so odvisne od števila točk, zbranih na kartici. Posamezne ugodnosti in število točk, potrebnih za njihovo pridobitev, so objavljeni v zloženki Thermana cluba in na spletni strani www.thermana.si.

Ob koncu vsakega bonitetnega obdobja imetniki kartice prejmejo stanje točk po določenih kriterijih in elektronski dobropis (boniteta v določeni vrednosti, naložena na kartico), ki ga lahko dobitniki izkoristijo v naslednjem bonitetnem obdobju. Znesek nakupa z bonom mora biti večji od vrednosti bona. Vrednost bona se ne šteje v vsoto nakupov za naslednje obračunsko obdobje. Zbrane točke se prenašajo v naslednje bonitetno obdobje samo pri članih, ki niso zbrali dovolj točk, da bi bili upravičeni do nagrade. Prenos točk je mogoč samo enkrat. V primeru, da član tudi do konca drugega obračunskega obdobja ne zbere dovolj točk, da bi bil upravičen do nagrade v obliki bona, se število zbranih točk izniči. Pri vseh ostalih se število točk vrne na 0 takoj po izdaji darilnega bona. Skupno število zbranih točk se ob vsakem nakupu izpiše na dokazilu o nakupu. Imetnik ima možnost, da svoje stanje točk preveri tudi prek spletne strani www.thermana.si. Ugodnosti je mogoče uveljavljati pred izvedbo plačila s predložitvijo kartice in na njeni podlagi pridobljenih bonov. Zamenjava ugodnosti na kartici za gotovino ni mogoča. Bonitetna obdobja: od 1. 6. do 30. 11. in od 1. 12. do 31. 5. Ugodnosti, do katerih je upravičen imetnik kartice, je mogoče uveljavljati izključno v Thermani, d. d.

ČAS HRAMBE:
Članske podatke hranimo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego sodelovanja v klubu, zaradi katerega so bili obdelovani. Nato se izbrišejo. Če obstaja obveznost družbe in /ali davčna obveznost do ohranitve podatkov, se ti izbrišejo po 5 letih, razen v primeru, če predpisi določajo drugače. Tudi vaši podatki o zbranih točkah in bonusu bodo izbrisani.

RAVNANJE V PRIMERU IZGUBE KARTICE:
V primeru izgube ali poškodbe kartice je zamenjava mogoča ob predložitvi katerega koli osebnega dokumenta s sliko in izpolnjenega obrazca za izdajo nove kartice. Imetnik za izdajo nove kartice plača stroške za izdajo nove kartice.

Imetnik je upravičen do točk oziroma ugodnosti, pridobljenih na podlagi izgubljene ali poškodovane kartice.

ODPOVED:
Kartica se izda za nedoločen čas, imetnik pa jo lahko kadarkoli in brez navedbe razlogov pisno odpove. Imetnik mora kartico odpovedati s priporočeno poštno pošiljko, skupaj s pisno odpovedjo pa mora vrniti tudi kartico. Odpoved začne veljati, ko Thermana, d. d., prejme pisno odpoved in kartico. Thermana, d. d., lahko kartico kadarkoli in brez navedbe razlogov pisno odpove z navadno poštno pošiljko. V primeru, da kartico odpove Thermana, d. d., je imetnik kartice upravičen do vseh ugodnosti, ki jih je zbral do datuma pisne odpovedi.

NASLOV ZA PREJEMANJE POŠTE:
Imetnik kartice se zavezuje, da bo Thermano, d. d., sproti obveščal o morebitnih spremembah naslova, imena ali drugih podatkov, ki so pomembni pri uporabi kartice. Spremembe splošnih pogojev poslovanja: Thermana, d. d., si pridržuje pravico do spremembe pogojev poslovanja, pravil bonitetnega sistema in drugih ugodnosti brez izrecnega pisnega obveščanja imetnikov. Pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.thermana.si.

VARSTVO IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV:
Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo skrbno varovali, obdelovali ter ravnali z njimi v skladu z GDPR in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Pri vsaki uporabi kartice se na kartični sistem zapišejo podatki o nakupu imetnika kartice (izdelek oz. storitev, cena izdelka oz. storitve, višina nakupa). Z vnosom svojih osebnih podatkov na spletno stran in z izpolnitvijo polja na spletni strani, ki se nanaša na soglasje za uporabo osebnih podatkov (tj. z vnosom kljukice v to polje), oziroma z vnosom svojih osebnih podatkov na pisno prijavnico ter s podpisom izjave, ki se nanaša na soglasje za uporabo osebnih podatkov, imetnik kartice podaja svojo osebno privolitev in soglasje, da lahko upravljavec osebnih podatkov, tj. družba Thermana, d. d., družba dobrega počutja, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, vse osebne podatke, ki se nanašajo nanj in so ali postanejo znani v okviru poslovanja s kartico, vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje za namen opravljanja marketinških storitev, promocijskih aktivnosti, vključno z neposrednim trženjem, ter izvedbe analize poslovanja s kartico in analize posameznikovih nakupovalnih navad. S tem imetnik kartice tudi soglaša in podaja osebno privolitev, da lahko upravljavec osebnih podatkov za potrebe neposrednega trženja uporablja vse osebne podatke, ki se nanašajo nanj in so ali so postali znani upravljavcu v okviru poslovanja s kartico, razen občutljivih osebnih podatkov. S tem imetnik kartice tudi soglaša in podaja svojo osebno privolitev in soglasje, da sme upravljavec osebnih podatkov (Thermana, d. d.) osebne podatke o imetniku in o izvedenih nakupih iz prvega odstavka tega poglavja posredovati drugim pogodbenim partnerjem družbe Thermana, d. d., s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustrezno registrirani za obdelavo osebnih podatkov in s katerimi ima Thermana, d. d., sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov za namen posredovanja osebnih podatkov in podatkov o izvedenih nakupih Thermani, d. d., uporabnikom osebnih podatkov z namenom vodenja enotne baze imenikov kartic in njihovih osebnih podatkov ter izvedenih nakupov, z namenom opravljanja marketinških aktivnosti in z namenom izvedbe analize poslovanja s kartico oziroma posameznikovih nakupovalnih navad, ter tiskarnam s sedežem v Republiki Sloveniji z namenom tiskanja materialov, povezanih z izvajanjem marketinških aktivnosti upravljavca osebnih podatkov. Osebni podatki se bodo obdelovali na območju EU. Vsak imetnik kartice lahko s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca osebnih podatkov, ali po elektronski pošti na naslov: kadarkoli in brez obrazložitve zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in podatke o izvedenih nakupih. V tem primeru bo upravljavec v 15 dneh od prejema zahtevka preprečil uporabo osebnih podatkov in podatkov o nakupih v navedene namene ter o tem v nadaljnjih petih dneh obvestil imetnika kartice, ki je to zahteval.

VELJAVNO PRAVO:
Za presojo pravnih razmerij med Thermano, d. d., in imetnikom kartice se uporablja slovensko pravo.

POOBLAŠČENEC ZA VARSTVO PODATKOV
V primeru vprašanj, glede varstva podatkov naslovite vprašanja na našega pooblaščenca za varstvo podatkov: .

MODRA KARTICA

Modra kartica Thermana club je brezplačna, veljavnost članstva je za nedoločen čas, z možnostjo prekinitve kadarkoli.

Posebne ugodnosti za imetnike Modre kartice:

 • vsak nakup kopaliških, wellness ali hotelskih storitev prinaša bonus točke na vaši kartici,
 • možnost koriščenja posebnih ugodnosti za člane kluba,
 • prejemanje rednih informacij o programih in storitvah Thermane Laško,
 • možnost sodelovanja v nagradnih igrah,
 • letno srečanje imetnikov kartic.
Dodatni popust iz naslova Thermana Club kartice ne velja na ekskluzivno ceno za bivanje in wellness storitve za člane kluba. Cena, ko jo gostje prejmejo ob koncu bonitetnega obdobja je končna cena, na katero dodatni popusti ne veljajo.


Pogodbene ugodnosti:

 • Modra kartica se izdaja tudi osebam, ki želijo koristiti pogodbeni popust društva, sindikata, kluba ali drugega podjetja, katerega člani so.

IZDAJA KARTICE:
Izdajatelj Modre kartice Thermana cluba je Thermana, d. d., družba dobrega počutja, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško (v nadaljevanju: Thermana, d. d.). Modro kartico lahko pridobijo fizične osebe nad 15. letom starosti in pravne osebe, ki pravilno izpolnijo obrazec za izdajo kartice. Kartico lahko uporablja le njen imetnik in ni prenosljiva. Kartico je mogoče pridobiti z oddajo pisne vloge na naslednjih prodajnih mestih Thermane, d. d.: na recepcijah hotelov Thermana Park Laško, Zdravilišče Laško, na recepciji Termalnega Centra Thermana Parka Laško, na kopališki recepciji hotela Zdravilišče Laško in na recepciji Wellness Spa Centra Thermana Parka Laško ali z oddajo vloge preko interneta. Imetnik kartice z oddajo popolne pisne vloge za izdajo kartice v Thermani, d. d., oziroma z oddajo popolne vloge za izdajo kartice prek interneta in z uporabo kartice sprejema splošne pogoje poslovanja s kartico.

UPORABA:
Imetnik kartice ob vsakem nakupu v Thermani, d. d., v vrednosti vsaj enega evra s predložitvijo kartice na blagajni in po uspešno izvedenem plačilu pridobi določeno število točk, ki mu prinašajo ugodnosti (točke se zbirajo pri nakupu storitev iz rednih cenikov kopališča, wellnessa in namestitve). Zbiranje točk in koriščenje ugodnosti sta mogoči samo s pravočasno predložitvijo kartice - pred plačilom opravljene storitve. Število pridobljenih točk je odvisno od vrednosti nakupa, in sicer za vsak dopolnjeni evro nakupa imetnik kartice prejme eno točko. Pridobljene točke se vpišejo v kartični sistem, ugodnosti pa se dodelijo ob koncu bonitetnega obdobja. Ugodnosti v obliki elektronskega bona je mogoče uveljaviti ob naslednjem nakupu do preteka bonitetnega obdobja.

Bonitetno obdobje je časovno omejeno na šest mesecev (od 1. decembra do 31. maja in od 1. junija do 30. novembra). Točkuje se vsak nakup nad 1 EUR. 1 EUR prinese 1 točko. Ob koncu vsakega obračunskega obdobja seštejemo vse nakupe in vam naložimo vrednost nagrade na vašo kartico. Uporabite jo lahko za katerokoli storitev Thermane Laško.

Število točk Bon v vrednosti
Do 99 točk Točke se prenesejo v naslednje obračunsko obdobje
Od 100 točk 2 % od vrednosti točk

Ugodnosti, do katerih je imetnik kartice upravičen, so odvisne od števila točk, zbranih na kartici. Posamezne ugodnosti in število točk, potrebnih za njihovo pridobitev, so objavljeni v zloženki Thermana cluba in na spletni strani www.thermana.si.

Ob koncu vsakega bonitetnega obdobja imetniki kartice prejmejo stanje točk po določenih kriterijih in elektronski dobropis (boniteta v določeni vrednosti, naložena na kartico), ki ga lahko dobitniki izkoristijo v naslednjem bonitetnem obdobju. Znesek nakupa z bonom mora biti večji od vrednosti bona. Vrednost bona se ne šteje v vsoto nakupov za naslednje obračunsko obdobje. Zbrane točke se prenašajo v naslednje bonitetno obdobje samo pri članih, ki niso zbrali dovolj točk, da bi bili upravičeni do nagrade. Prenos točk je mogoč samo enkrat. V primeru, da član tudi do konca drugega obračunskega obdobja ne zbere dovolj točk, da bi bil upravičen do nagrade v obliki bona, se število zbranih točk izniči. Pri vseh ostalih se število točk vrne na 0 takoj po izdaji darilnega bona. Skupno število zbranih točk se ob vsakem nakupu izpiše na dokazilu o nakupu. Imetnik ima možnost, da svoje stanje točk preveri tudi prek spletne strani www.thermana.si. Ugodnosti je mogoče uveljavljati pred izvedbo plačila s predložitvijo kartice in na njeni podlagi pridobljenih bonov. Zamenjava ugodnosti na kartici za gotovino ni mogoča. Bonitetna obdobja: od 1. 6. do 30. 11. in od 1. 12. do 31. 5. Ugodnosti, do katerih je upravičen imetnik kartice, je mogoče uveljavljati izključno v Thermani, d. d.

ČAS HRAMBE:
Članske podatke hranimo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego sodelovanja v klubu, zaradi katerega so bili obdelovani. Nato se izbrišejo. Če obstaja obveznost družbe in /ali davčna obveznost do ohranitve podatkov, se ti izbrišejo po 5 letih, razen v primeru, če predpisi določajo drugače. Tudi vaši podatki o zbranih točkah in bonusu bodo izbrisani.

RAVNANJE V PRIMERU IZGUBE KARTICE:
V primeru izgube ali poškodbe kartice je zamenjava mogoča ob predložitvi katerega koli osebnega dokumenta s sliko in izpolnjenega obrazca za izdajo nove kartice. Imetnik za izdajo nove kartice plača stroške za izdajo nove kartice.

Imetnik je upravičen do točk oziroma ugodnosti, pridobljenih na podlagi izgubljene ali poškodovane kartice.

ODPOVED:
Kartica se izda za nedoločen čas, imetnik pa jo lahko kadarkoli in brez navedbe razlogov pisno odpove. Imetnik mora kartico odpovedati s priporočeno poštno pošiljko, skupaj s pisno odpovedjo pa mora vrniti tudi kartico. Odpoved začne veljati, ko Thermana, d. d., prejme pisno odpoved in kartico. Thermana, d. d., lahko kartico kadarkoli in brez navedbe razlogov pisno odpove z navadno poštno pošiljko. V primeru, da kartico odpove Thermana, d. d., je imetnik kartice upravičen do vseh ugodnosti, ki jih je zbral do datuma pisne odpovedi.

NASLOV ZA PREJEMANJE POŠTE:
Imetnik kartice se zavezuje, da bo Thermano, d. d., sproti obveščal o morebitnih spremembah naslova, imena ali drugih podatkov, ki so pomembni pri uporabi kartice.

Spremembe splošnih pogojev poslovanja:
Thermana, d. d., si pridržuje pravico do spremembe pogojev poslovanja, pravil bonitetnega sistema in drugih ugodnosti brez izrecnega pisnega obveščanja imetnikov. Pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.thermana.si.

VARSTVO IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV:
Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo skrbno varovali, obdelovali ter ravnali z njimi v skladu z GDPR in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Pri vsaki uporabi kartice se na kartični sistem zapišejo podatki o nakupu imetnika kartice (izdelek oz. storitev, cena izdelka oz. storitve, višina nakupa). Z vnosom svojih osebnih podatkov na spletno stran in z izpolnitvijo polja na spletni strani, ki se nanaša na soglasje za uporabo osebnih podatkov (tj. z vnosom kljukice v to polje), oziroma z vnosom svojih osebnih podatkov na pisno prijavnico ter s podpisom izjave, ki se nanaša na soglasje za uporabo osebnih podatkov, imetnik kartice podaja svojo osebno privolitev in soglasje, da lahko upravljavec osebnih podatkov, tj. družba Thermana, d. d., družba dobrega počutja, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, vse osebne podatke, ki se nanašajo nanj in so ali postanejo znani v okviru poslovanja s kartico, vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje za namen opravljanja marketinških storitev, promocijskih aktivnosti, vključno z neposrednim trženjem, ter izvedbe analize poslovanja s kartico in analize posameznikovih nakupovalnih navad. S tem imetnik kartice tudi soglaša in podaja osebno privolitev, da lahko upravljavec osebnih podatkov za potrebe neposrednega trženja uporablja vse osebne podatke, ki se nanašajo nanj in so ali so postali znani upravljavcu v okviru poslovanja s kartico, razen občutljivih osebnih podatkov. S tem imetnik kartice tudi soglaša in podaja svojo osebno privolitev in soglasje, da sme upravljavec osebnih podatkov (Thermana, d. d.) osebne podatke o imetniku in o izvedenih nakupih iz prvega odstavka tega poglavja posredovati drugim pogodbenim partnerjem družbe Thermana, d. d., s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustrezno registrirani za obdelavo osebnih podatkov in s katerimi ima Thermana, d. d., sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov za namen posredovanja osebnih podatkov in podatkov o izvedenih nakupih Thermani, d. d., uporabnikom osebnih podatkov z namenom vodenja enotne baze imenikov kartic in njihovih osebnih podatkov ter izvedenih nakupov, z namenom opravljanja marketinških aktivnosti in z namenom izvedbe analize poslovanja s kartico oziroma posameznikovih nakupovalnih navad, ter tiskarnam s sedežem v Republiki Sloveniji z namenom tiskanja materialov, povezanih z izvajanjem marketinških aktivnosti upravljavca osebnih podatkov. Osebni podatki se bodo obdelovali na območju EU. Vsak imetnik kartice lahko s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca osebnih podatkov, ali po elektronski pošti na naslov: kadarkoli in brez obrazložitve zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in podatke o izvedenih nakupih. V tem primeru bo upravljavec v 15 dneh od prejema zahtevka preprečil uporabo osebnih podatkov in podatkov o nakupih v navedene namene ter o tem v nadaljnjih petih dneh obvestil imetnika kartice, ki je to zahteval.

VELJAVNO PRAVO:
Za presojo pravnih razmerij med Thermano, d. d., in imetnikom kartice se uporablja slovensko pravo.

POOBLAŠČENEC ZA VARSTVO PODATKOV
V primeru vprašanj, glede varstva podatkov naslovite vprašanja na našega pooblaščenca za varstvo podatkov: .

VODOMČEK KARTICA

V Thermani Laško so otroci pomembni gostje, zato smo posebej zanje pripravili otroško klubsko kartico Vodomček, ki prinaša številne ugodnosti in privlačno dogajanje po meri otrok. Član je lahko otrok do dopolnjenega 15. leta starosti. Članstvo v klubu se vsako leto avtomatično podaljša, preneha pa s pisnim preklicem oziroma na dan, ko član dopolni 15 let.

Posebne ugodnosti za imetnike Vodomček kartice:

 • možnost koriščenja posebnih ugodnosti za člane kluba,
 • brezplačno kopanje na rojstni dan in sladko presenečenje,
 • posebne ugodnosti in izobraževalne vsebine,
 • prejemanje rednih informacij o programih in storitvah Thermane Laško,
 • možnost sodelovanja v nagradnih igrah,
 • letno srečanje imetnikov kartic.

IZDAJA KARTICE:
Izdajatelj Vodomček club kartice je Thermana, d. d., družba dobrega počutja. Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško (v nadaljevanju: Thermana, d. d.). Klubsko kartico Vodomček club lahko brezplačno pridobijo fizične osebe do dopolnjenega 15. leta starosti. Za včlanitev potrebujejo izpolnjeno pristopnico, ki so jo podpisali starši oziroma zakoniti zastopnik otroka. Kartico lahko uporablja le njen imetnik in ni prenosljiva. Kartico je mogoče pridobiti z oddajo pisne vloge na recepciji Termalnega Centra. Starš oz. zakoniti zastopnik otroka z oddajo popolne vloge za izdajo kartice v Thermani, d. d., in z uporabo kartice sprejema splošne pogoje poslovanja s kartico.

ODPOVED:
Kartica se izda za določen čas do dopolnjenega 15. leta starosti, ki pa se lahko kadarkoli in brez navedbe razlogov pisno odpove. Kartico mora odpovedati s priporočeno poštno pošiljko, skupaj s pisno odpovedjo pa mora vrniti tudi kartico. Odpoved začne veljati, ko Thermana, d. d., prejme pisno odpoved in kartico. Thermana, d. d., lahko kartico kadarkoli in brez navedbe razlogov pisno odpove z navadno poštno pošiljko.

NASLOV ZA PREJEMANJE POŠTE:
Imetnik kartice se zavezuje, da bo Thermano, d. d., sproti obveščal o morebitnih spremembah naslova, imena ali drugih podatkov, ki so pomembni za uporabo kartice.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA:
Thermana, d. d., si pridržuje pravico do spremembe pogojev poslovanja in ostalih ugodnosti, brez izrecnega pisnega obveščanja imetnikov. Pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.thermana.si.

ČAS HRAMBE:
Članske podatke hranimo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego sodelovanja v klubu, zaradi katerega so bili obdelovani. Nato se izbrišejo. Če obstaja obveznost družbe in /ali davčna obveznost do ohranitve podatkov, se ti izbrišejo po 5 letih, razen v primeru, če predpisi določajo drugače. Tudi vaši podatki o zbranih točkah in bonusu bodo izbrisani.

VARSTVO IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV:
Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo skrbno varovali, obdelovali ter ravnali z njimi v skladu z GDPR in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Z vnosom svojih osebnih podatkov na pisno prijavnico ter s podpisom izjave, ki se nanaša na soglasje za uporabo osebnih podatkov, imetnik kartice podaja svojo osebno privolitev in soglasje, da se vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj in so ali postanejo znani v okviru poslovanja s kartico s strani upravljavca osebnih podatkov, t.j. družbe Thermana, d. d., družba dobrega počutja, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, lahko vzpostavijo, zbirajo, vodijo, uporabljajo, obdelujejo in shranjujejo za namen opravljanja marketinških storitev, promocijskih aktivnosti, vključno z neposrednim trženjem in izvedbe analize poslovanja s kartico ter analize posameznikovih nakupovalnih navad. S tem starš oz. zakoniti zastopnik otroka tudi soglaša in podaja osebno privolitev, da se s strani upravljavca osebnih podatkov za potrebe neposrednega trženja lahko uporabljajo vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj in so ali so postali znani upravljavcu v okviru poslovanja s kartico, razen občutljivih osebnih podatkov. Z vnosom svojih osebnih podatkov na pisno prijavnico ter s podpisom izjave, ki se nanaša na soglasje za uporabo osebnih podatkov, imetnik kartice nadalje podaja svojo osebno privolitev in soglasje, da sme upravljavec osebnih podatkov (Thermana, d. d.) osebne podatke o imetniku in o izvedenih nakupih iz prvega odstavka tega člena posredovati drugim pogodbenim partnerjem družbe Thermana, d. d., s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustrezno registrirani za obdelavo osebnih podatkov, in s katerimi ima Thermana, d. d., sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, z namenom posredovanja osebnih podatkov in podatkov o izvedenih nakupih Thermani, d. d., uporabnikom osebnih podatkov z namenom vodenja enotne baze imenikov kartic in njihovih osebnih podatkov ter izvedenih nakupov, z namenom opravljanja marketinških aktivnosti in z namenom izvedbe analize poslovanja s kartico oziroma posameznikovih nakupovalnih navad, ter tiskarnam s sedežem v Republiki Sloveniji z namenom tiskanja materialov, povezanih z izvajanjem marketinških aktivnosti upravljavca osebnih podatkov. Osebni podatki se bodo obdelovali na območju EU. S pisno vlogo, poslano na naslov upravljalca osebnih podatkov, ali po elektronski pošti: , starš oz. zakoniti zastopnik otroka lahko kadarkoli in brez obrazložitve zahteva, da upravljalec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in podatke o izvedenih nakupih. V tem primeru bo upravljalec v 15 dneh od prejema zahtevka preprečil uporabo osebnih podatkov in podatkov o nakupih v navedene namene ter o tem v nadaljnjih petih dneh obvestil imetnika kartice, ki je to zahteval.

VELJAVNO PRAVO:
Za presojo pravnih razmerij med Thermano, d. d., in imetnikom kartice se uporablja slovensko pravo.

POOBLAŠČENEC ZA VARSTVO PODATKOV
V primeru vprašanj, glede varstva podatkov naslovite vprašanja na našega pooblaščenca za varstvo podatkov: .

PREGLED TOČK


OBVESTILO O MOŽNOSTI SPREMLJANJA TOČK

Spoštovani člani Thermana cluba, do nadaljenega lahko vaše stanje pridobljenih točk preverjate na prodajnih mestih v Thermani ali se za to informacijo obrnete na službo marketinga (), kjer vam bodo z veseljem sporočili vaše najbolj aktualno stanje točk. Ob ponovni uvedbi portala, kjer boste lahko sami spremljali vaše stanje točk, vas obvestimo preko elektronske pošte. Hvala za razumevanje.

V Thermani Laško smo z željo, da nagradimo vaše zaupanje in zvestobo, oblikovali klubski koncept. V sklopu Thermana cluba vas s privlačnimi popusti že ob prvem obisku spodbudimo, da pogosteje naredite nekaj zase. V okviru cluba lahko izbirate med Zlato in Modro kartico, otrokom do 15. leta pa je namenjen Vodomček club.

Kdo lahko postane član?

Član lahko postane vsak, ki spoštuje kulturo zdravega načina življenja in za ohranitev zdravja in izboljšanje psihofizičnih sposobnosti redno koristi pestro ponudbo storitev družbe Thermana, d. d., in Thermana cluba. Zlato in Modro kartico lahko pridobi vsak, ki je starejši od 15. let. Vodomčkov klub je namenjen otrokom do dopolnjenega 15. leta starosti.

Izbirate lahko med:

 • Zlato kartico Thermana club,
 • Modro kartico Thermana club,
 • Vodomček kartico.

Kje lahko pridobite klubsko kartico?

Klubske kartice lahko pridobite na posameznih prodajnih mestih v Thermani Laško:

 • na hotelskih recepcijah hotelov Thermana Park Laško in Zdravilišče Laško,
 • na recepciji Wellness Spa Centra,
 • na recepciji Termalnega Centra,
 • na recepciji Centra za zdravje in dobro počutje v Zdravilišču Laško,
 • na recepciji fizioterapije v Zdravilišču Laško,
 • prek spletne registracije v Thermana Club.