+386 3 423 2100 | | E-novosti

Opšti uslovi poslovanja

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA INTERNET PRODAVNICE I INTERNET STRANICE www.thermana.si
1. Definicije pojmova

Ovi opšti uslovi korišćenja odnose se na sve korisnike i sve oblike korišćenja internet stranice www.thermana.si.

Vlasnik, staratelj, administrator internet stranice i domena www.thermana.si, kao i prodavac u internet prodavnici Thermana je Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško.

Internet prodavnica Thermana je informacioni sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda.

Kupac je svaki gost koji je izvršio kupovinu usluge ili proizvoda, odnosno ima važeću rezervaciju turističkog aranžmana u Thermani.

Korisnik internet stranice je svako lice koje poseti bilo koju internet stranicu na adresi www.thermana.si.

2. Prihvatanje opštih uslova

Korisnik, odnosno kupac, mora da poštuje ove Opšte uslove. Korisnik korišćenjem internet stranice www.thermana.si prihvata ove Opšte uslove i izjavljuje da je sa istim upoznat i da je sa istim saglasan.

U slučaju da korisnik, odnosno kupac, s ovim opštim uslovima ili delom ovih opštih uslova nije saglasan, treba bez odlaganja da prestane da pristupa internet stranici.

3. Autorska prava

Celokupan sadržaj, objavljen na internet stranici, isključivo je vlasništvo vlasnika internet stranice i autorski je zaštićen važećim zakonima. U sadržaj se, osim teksta i podataka, ubraja i kompletni grafički izgled internet stranice sa svim grafičkim elementima.

Sva autorska dela zaštićena su već svojim nastankom i ne moraju posebno da se obeležavaju. U skladu sa odredbama prava intelektualne svojine, autorski zaštićenom materijalu ne treba dodavati oznake (npr. autorski zaštićeno, copyright, ©, i sl.), već je on zaštićen samim nastankom i neovlašćenim licima zabranjuje dalju reprodukciju, distribuciju, izmene, javno prikazivanje i emitovanje i druge oblike iskorišćavanja autorskog dela.

Kopiranje, distribucija ili izmene bilo kojih informacija bez prethodne pismene dozvole vlasnika nisu dozvoljeni.

Vlasnik zadržava pravo da će u slučaju utvrđenih kršenja prava intelektualne svojine preduzeti mere protiv prekršioca.

4. Internet prodavnica Thermana

Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice Thermana sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot), na osnovu preporuka Privredne komore Slovenije (GZS) i međunarodnih kodeksa e-poslovanja.

Prodavac i kupac regulišu međunarodne obaveze u slučaju kupovine preko Internet prodavnice Thermana ovim opštim uslovima. Svaki korisnik usluge Internet prodavnice Thermana ima korisničko ime i lozinku koja je tajna i poznata samo korisniku, i koju on prima putem elektronske pošte. Registracijom posetilac stiče pravo na kupovinu i dužan je da obezbedi da u njegovo ime i sa njegovom lozinkom nastupa samo on, odnosno lice koje je ovlašćeno za nastupanje u njegovo ime.

4.1. Kupovina

Na osnovu vašeg upita ponudu vam šaljemo putem elektronske pošte. Vaš upit, odnosno naša ponuda, ne smatraju se potvrđenom kupovinom, odnosno rezervacijom, jer je suštinski uslov za validnost kupovine uplata iznosa na naš poslovni račun. U slučaju da ne primimo uplatu, smatra se da kupovina nije bila izvršena, odnosno da rezervacija nije izvršena.

4.2. Plaćanje

Na adresu elektronske pošte prilikom potvrđivanja porudžbine primićete predračun. Rok za uplatu je 3 dana nakon prijema predračuna, na tekući račun, otvoren kod SPARKASSE D.D., br. SI56 3400 0102 0607 883. Ukoliko u tom roku ne primimo uplatu na naš račun, smatraćemo da ne prihvatate našu ponudu i da ne želite rezervaciju, odnosno da ne želite da obavite kupovinu. Uplata se može izvršiti i platnom karticom preko interneta. Korisniku, odnosno kupcu, za svaku internet uplatu, odnosno transakciju, omogućen je prikaz i ispis potvrde o izvršenoj kupovini robe ili usluga. Potvrda mora, uz sve zakonski određene podatke, da sadrži i identifikacioni broj kupovine, internet adresu prodavnice, ime trgovca, iznos kupovine sa oznakom valute i dobijeni autorizacioni broj sa datumom i vremenom kupovine.

Kupac plaća i bankarsku proviziju ako je banka koja je izdala karticu i kod koje kupac ima otvoren račun, obračunava.

Cene važe od trenutka prodaje porudžbine. Sve cene su sa uključenim PDV-om.

Prodavac zadržava pravo promene cenovnika bez prethodne objave.

4.3. Reklamacije

Sve eventualne reklamacije kupac mora bez odlaganja da prijavi na adresu elektronske pošte: ili na adresu Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško. Ako iz prirode nepravilnosti proizilazi da se ona može rešiti na licu mesta, a kupac, odnosno gost, je nije reklamirao niti je o tome obavestio prodavca, smatra se da se kupac, odnosno gost, saglasio sa izvršenom uslugom, a time i izgubio pravo na podnošenje kasnijih reklamacija sa zahtevom za smanjenje cene usluge i/ili isplatu štete, odnosno otkazivanje ugovora u skladu sa važećim zakonodavstvom.

5. Otkazivanje rezervacije smeštaja

Gost ima pravo na otkazivanje rezervacije. Otkazivanje mora biti dostavljeno u pisanom obliku (elektronskom) poštom ili faksom na br. 03/423 20 10.

Već potvrđenu rezervaciju možete otkazati bez bilo kakve odštete 1 dan pre dolaska za boravak do dve noći, 2 dana pre dolaska za boravak do 7 noći, 7 dana pre dolaska za boravak od 7 noći i više.

U slučaju neblagovremenog otkaza, ili u slučaju da se gost ne pojavi, hotel ima pravo da obračuna odštetu za nepopunjenu sobu ili sobe u vrednosti od:

  • jednog (1) noćenja za rezervacije do 3 noći,
  • tri (3) noćenja za rezervacije od 3 noći i više

i to po cenama koje su za određenu rezervaciju hotel potvrdio.

6. Zaštita i privatnost podataka o ličnosti

Ova internet stranica može da prikuplja određene podatke o vašoj poseti kao što su ime ponuđača internet usluga, IP adresa (Internet Protocol) i druge slobodno dostupne podatke preko mreže preko koje pristupate internetu, datum i vreme pristupa stranici, stranice koje posećujete u okviru internet stranice, i internet adresu stranice sa koje ste direktno došli na našu internet stranicu.

Podatke o ličnosti koje nam šaljete pažljivo ćemo čuvati i postupati sa njima u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i nacionalnim zakonodavstvom iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Vaše podatke ćemo koristiti isključivo za potrebe slanja informacija koje ćete zahtevati, a ako postoji vaša odgovarajuća saglasnost, i u marketinške svrhe. Garantujemo da vaše podatke nećemo zloupotrebljavati, nećemo vam slati neželjenu komercijalnu elektronsku poštu, niti na drugi način kršiti vašu privatnost. U slučaju odjavljivanja sa pretplaćenih usluga ili sadržaja, popunjava se poseban obrazac, koji je na raspolaganju na internet stranici Thermane, ili odjavljivanje možete zatražiti preko adrese elektronske pošte: . Podaci o vašoj ličnosti će se čuvati i koristiti onoliko vremena koliko to bude potrebno za ostvarivanje svrhe za koju su dobijeni.

Vaše podatke nećemo koristiti, dostavljati niti dati na korišćenje trećim licima ili institucijama bez vašeg pristanka, osim u slučajevima koje određuje zakon.

Vaši podaci neće nikad biti korišćeni u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom, niti u svrhe koje bi, na bilo koji način, mogle da vam nanesu štetu.

7. Odgovornost

Vlasnik ne garantuje korisnicima da će usluga korišćenja internet stranice www.thermana.si biti potpuno bezbedna, neprekidna, uvek na raspolaganju, niti da će opravdati njihova očekivanja od internet portala.

Zabranjen je svaki pokušaj instaliranja zlonamernih programa, odnosno svako instaliranje zlonamernih programa (virusi, crvi, trojanci i dr.) i nezahtevane pošte, što bi moglo onemogućiti funkcionisanje internet stranice i naneti štetu drugim korisnicima. Vlasnik ne preuzima odgovornost za prenos eventualnih zlonamernih programa i bilo kakvu štetu, povezanu s tim. Vlasnik takođe ne preuzima odgovornost za štetu koja bi bila nastala usled eventualnih tehničkih problema, prekida funkcionisanja usluge ili drugih smetnji (nestanak struje, mehanički kvarovi, odluka državnih organa i sl.).

8. Izmene opštih uslova

Vlasnik zadržava pravo na bilo kakve izmene, delimične ili u celini, bilo kog dela opštih uslova bez posebne najave i bez ograničenja. Izmene važe od trenutka objavljivanja na internet stranici.

Vlasnik se obavezuje da će važeći uslovi uvek lako biti dostupni na internet stranici www.thermana.si.

Vlasnik može u bilo kom trenutku neograničeno da izmeni, ukine ili prekine bilo koji deo usluge, kao i pristup bilo kojoj karakteristici usluge, aplikacije, baze podataka ili određenih sadržaja. Vlasnik takođe može da uspostavi dodatna ograničenja u pogledu određenih karakteristika i delova usluga, ili može da ograniči određenom korisniku ili registrovanom korisniku pristup delovima ili celokupnoj usluzi bez prethodnog obaveštenja.

9. Rešavanje primedbi i sporova

Vaša pitanja, primedbe i žalbe koje se odnose na usluge internet stranice www.thermana.si, odnosno internet prodavnice Thermana, možete dostaviti na adresu elektronske pošte: ili na poštansku adresu preduzeća Thermana d.d., koja je navedena na početku opštih uslova.

Za sporove koji proizilaze iz korišćenje usluga internet stranice, odnosno ovih opštih uslova, primenjuje se isključivo pravo Republike Slovenije, pri čemu je za sve sporove i pravne postupke nadležan sud u Celju.

10. Poverenik za zaštitu podataka

U slučaju pitanja u vezi sa zaštitom podataka, obratite se našem povereniku za zaštitu podataka: .